Notulen MR vergadering

Gepubliceerd op 12-04-2018

Aanwezig: Remco Potze, Margreeth Pape, Ingrid Roijenga, Hannie van Emmerik.

Namens directie: Tjepko de Boer

Bij punt 2 +3: Tessa van den Boogerd (GMR en ARBO) 


1. Welkom en Opening

2. Aanpassingen Plan van Aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Tessa van den Boogerd zit namens De Brug in de Arbo. We nemen met elkaar het Plan van Aanpak door. Actiepunten worden besproken. 

3. GMR

Tessa van den Boogerd zit namens de leerkrachten van De Pijler en De Brug in de GMR. Bij de oudergeleding van IJsselstein is een vacature.  

Agendapunten in de GMR de afgelopen periode:

-Personeelstekort.

Acties o.a. : Studenten, zij instromers, bij personeelsleden verschillende opties aanbieden.

-Inspectie is langs geweest.

Verschillende scholen van de stichting zijn bezocht en er zijn gesprekken geweest op stichtingsniveau. Dit is goed verlopen.

-Financiën.

-Document medisch handelen.

-Profiel opstellen voor een nieuwe voorzitter college van bestuur voor de stichting Fluenta vanwege het aanstaande vertrek van Matthijs Wesseloo.

4. Punten vanuit de directie

Formatie:

Leerlingaantallen worden besproken en een aantal eerste opties voor de groepenverdeling 2019/2020. Er zijn nog wat onzekerheden. In de volgende vergadering kunnen we hier weer mee verder. 

Staking 15 maart:

De school is dicht. In het team is unaniem besloten om mee te doen met de staking.

Voortgang jaarplan 18/19 (toelichting):

Onderwerpen die in het jaarplan komen en momenteel uitgewerkt worden:

-Bewegend leren; o.a.Deskbikes.

-Leesonderwijs.

-IPC. Voortzetten in deze of andere vorm?

Het jaarplan wordt nog verder aangevuld en in het team besproken. Later nogmaals op agenda.

Financieel jaarverslag De Brug (toelichting):

Vanuit Fluenta zijn nog niet alle stukken aangeleverd, dus we kunnen het nog niet volledig bespreken. Volgende vergadering nogmaals agenderen.

5. Thema-avond MR

Plan wordt verder uitgewerkt.  

6. Notulen 14 januari en actiepunten.

-De notulen van de vorige vergadering worden besproken en goedgekeurd.

-Actiepunten worden bekeken en de actielijst wordt aangepast.

7. Werving nieuw ouderlid MR

Remco doet een oproep in de nieuwsbrief. 

8. Positionering / uitstraling school

Margreeth heeft met een aantal ouders gesproken over ervaringen op De Brug. 

Hieruit kwamen een aantal punten waar we als school weer mee verder kunnen.

Margreeth werkt het gesprek uit en stuurt een verslag rond.

9. Ingekomen stukken en punten voor volgende vergadering

- Ingekomen stukken.

- Punten volgende vergadering(en):

o Kascontrole jaarrekening AC boekjaar 2018

o Financieel jaarverslag De Brug

o Week van de lentekriebels

o Positionering school: verslag Margreeth, peuterochtend, thema avond.

o MR vacature

10. Rondvraag

-De week van de lentekriebels komt er aan. Verschillende meningen en visies worden besproken.  

-Margreeth gaat zich opgeven voor een MR cursus van CNV