Notulen MR vergadering

Gepubliceerd op 02-02-2018

Notulen MR vergadering 5 november 2018

Aanwezig: Remco Potze, Margreeth Pape, Ingrid Roijenga, Hannie van Emmerik.

Namens directie: Tjepko de Boer


1. Welkom en Opening


2. Notulen 1 oktober en actiepunten.

-De notulen van de vorige vergadering worden besproken en goedgekeurd. 

-Actiepunten worden bekeken en de actielijst wordt aangepast.


3. Punten vanuit de directie

Profileren van de school.  

• Nieuwe ouders:

Ideeën over welkom heten en welkom laten voelen van nieuwe ouders besproken.

-nieuwe ouders een andere ouder als “maatje”.

-nieuwe ouders na +/- een maand informeel gesprek met Tjepko.

• Positionering van de school:

-Uit het onderzoek van Bernadette de Munk uit nov 2016 kwamen verschillende aanbevelingen. Hier zijn acties op uitgezet. Deze worden besproken.

Nieuwe acties:

-We gaan starten met gesprekken met ouders over ervaringen met de school.

-Er komt dit jaar weer een open dag samen met de Pijler.

-Steven gaat een filmpje maken van de school waarin de visie van school zichtbaar wordt.


4. Verslag GMR / MR avond

-Uitwisselen van ervaringen tussen de verschillen MR-en .

-Koersplan is bekeken en besproken. Wat kan de MR doen om hierin mee te denken en aansporen. We kijken in hoeverre wij de punten van het koersplan terug zien komen in het jaarplan van De Brug.


5 MR Jaarplan 18/19 + huishoudelijk reglement

-Jaarplan: doorgelopen en aangevuld.

-Huishoudelijk reglement: aantal aanpassingen gedaan.


6 Begroting ouderbijdrage

Schuift door naar de volgende vergadering.


7 Ingekomen stukken en punten voor de volgende vergadering

- Ingekomen stukken: Info MR

- Punten voor volgende vergadering:

* Plan van aanpak Risico Inventarisatie en evaluatie

* Formatieoverzicht n.a.v. teldatum

* Scholingsbudget en deskundigheidbevordering team

* Thema avond

* Profileren school


8 Rondvraag


- Volgende vergaderingen:

14 januari

11 maart

8 april

13 mei

24 juni